Diagnostisch onderzoek

Bij een diagnostisch onderzoek kan er getoetst worden met de DLE toetsen of met de CITO toetsen en wordt er gekeken naar de resultaten voor rekenen, spelling, begrijpend lezen en (technisch) lezen.

Maar wat ik eigenlijk nog belangrijker vind is dat er gekeken wordt hoe het hoogbegaafde kind tot de resultaten komt. Is het kind vindingrijk, nieuwsgierig, hoe verwerkt het kind nieuwe informatie, welke leerstijl is sterk aanwezig bij de leerling?

Als het niveau van kennis van de leerling niet is vastgesteld kan er geen goede start gemaakt worden met een passende begeleiding. Een didactisch onderzoek kan ook op school afgenomen worden, meestal door de Interne Begeleider. Als school het onderzoek niet noodzakelijk vindt of als om andere redenen het onderzoek niet op school uitgevoerd wordt of kan worden, dan kan ik een onderzoek afnemen.

Van de toetsresultaten wordt een schriftelijke rapportage gemaakt en er wordt een advies uitgebracht over het vervolgtraject. Wat minimaal net zo belangrijk is:  welk materiaal is geschikt voor dit hoogbegaafde kind. Er kan op verzoek een schoolbezoek plaatsvinden om de resultaten op school te bespreken om vervolgens samen een plan van aanpak te maken.

ik heb een brandend verlangen om te leren…..